11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 13.03.2011 Warszawa
Kinga Semmp - Ex1 CAC nom BIS BOS
Euzebio Bagira - Ex1 nom BIS


By³a to bardzo udana wystawa. Kingusia zosta³a nominowana do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy. Otrzyma³a ocenê doskona³¹ pierwsz¹ - CAC, a w BISie zosta³a uznana za naj³adniejsz¹ p³ci przeciwnej. Ebisio równie¿ otrzyma³ ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i nominacjê do BISu w klasie m³odzie¿y co bardzo dobrze rokuje na przysz³oœæ. Wystawê mo¿na uznaæ za bardzo udan¹ dla tych m³odych kotów.