11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 12.03.2011 Warszawa
Kinga Semmp - Ex1 CAC nom BIS
Euzebio Bagira - Ex1 nom BIS


By³a to bardzo udana wystawa. Kingusia zosta³ nominowana do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy. Otrzyma³a ocenê doskona³¹ pierwsz¹ - CAC. Jest to ocena w klasie otwartej co liczy siê do tytu³u CHAMPION. Euzebio równie¿ otrzyma³ ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i nominacjê do BISu ale on by³ oceniany w klasie m³odzie¿y.