11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 17.10.2010 Warszawa
Kinga Semmp - Ex1 nom BIS


By³a to bardzo udana wystawa.Kingusia dosta³a ocenê doskona³¹ pierwsz¹, zosta³a nominowana do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy. Jest jeszcze dzieckiem kocim, ale mamy nadziejê ¿e podobnie jak dziadek i mama wyrosn¹ na wystawowe piêknoœci. Z wystawy wracamy z nowym mieszkañcem naszej kociej spo³ecznoœci. Od dziœ mieszka z nami EUZEBIO BAGIRA.