11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa 16.10.2010 Warszawa
Kinga Semmp - Ex1 nom BIS


Jest to moja pierwsza wystawa w ¿yciu. Nie wiem na czym to wszystko polega ale skoro moja pañcia chce, to niech tak bêdzie. Dosta³am ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i nominacjê do BISu. Myœlê ¿e by³a to fajna zabawa. Jestem jeszcze bardzo ma³a wystêpujê w klasie dzieci 3-6 miesiêcy.