11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF Opole 04.12.2010
Kinga Semmp - Ex1
Euzebio Bagira - Ex1 nom BIS


Po raz pierwszy w Opolu jesteœmy z Euzebio on w dzieciakach a ja w m³odzie¿y. By³a to udana wystawa dosta³am ocenê doskona³¹ pierwsz¹. Myœlê ¿e jutro bêdzie lepiej. Euzebio dosya³ ocenê doskona³¹ pierwsz¹, nominacjê do BISu oraz bra³ udzia³ w WCF RING koci¹t gdzie otrzyma³ II lokatê. Pani sêdzina d³ugo siê zastanawia³a nad pierwsz¹ czy drug¹ lokat¹ dla Ebisia.