11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 21.11.2009 Warszawa
Czata Semmp - Ex1 CACE nom BIS BOS


Po miesi¹cu znów jesteœmy w Warszawie.Znów mamy ocenê doskona³¹ pierwsz¹, trzeciego CACA, nominacjê do BISu, a w BISie jestem naj³adniejsz¹ p³ci przeciwnej.