11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 21.04.2007 Wiedeñ - Korneuburg
Czata Semmp - Ex1 CAGCIB BEST IN SHOW
BEST LANGHAAR
BEST OF BEST PLATZ 3


By³a to bardzo, bardzo udana wystawa, podobnie jak dzieñ wczeœniej byliœmy 3 kotem na ca³ej wystawie oraz najpiêkniejczym kotem d³ugow³osym, ale ju¿ w nastêpnej kategorii. Rozpoczeliœmy walkê o tytu³ GRAND INTER CHAMPION.