11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 07.10.2007 Warszawa
Czata Semmp - Ex1 CAGCIB nom BIS


Dosta³am bardzo dobr¹ ocenê z nominacj¹ do BISu i w ten to sposób zakoñczy³am rywalizacjê o tytu³ GRAND INTER CHAMPIONA. Teraz chcê trochê odpocz¹æ i zaj¹æ siê macierzyñstwem.