11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 18.03.2006 Warszawa
Czata SEMMP - Ex1 CAc nom BIS


To nasza pierwsza wystawa w nowym zwi¹zku. Cata spisa³a siê jak nale¿y. Otrzyma³a ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i oczywiœcie nominacjê bo BISu. To trzeci CAC wiêc mamy tytu³ CHAMPION.