11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 06.05.2006 Wroc³aw
Czata Semmp - Ex1 CACCIB nom BIS


To by³a bardzo udana wystawa w macirzystym oddziale zwi¹zku, otrzymaliœmy ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i nastêpnego CACIBA.