11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 11.12.2005 Warszawa
Czata Semmp - Ex1 CAc


Podró¿ do stolicy nie podoba³a siê zdecydowanie Czacie. M³ody sêdzia Sebastian Pruchniak oceni³ j¹ dobrze ale nie da³ jej nominacji do BISu. Chyba jednak niewielkie doœwiadczenie sêdziowskie da³o znaæ o sobie - no trudno. Mamy drug¹ ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i drugiego CACa.