11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 10.12.2005 Warszawa
Czata Semmp - Ex1 CAC nom BIS


By³a to bardzo du¿a wystawa prawie 600 kotów, by³o wiêc z kim rywalizowaæ. To pierwsza wystawa tej m³odej koteczki. Z zaciekawieniem ogl¹da³a œwiat za szyb poci¹gu, z pewn¹ nieufnoœci¹ wesz³a na ring w hali Blu City ale bez najmniejszego problemu ortzyma³a ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i nominacjê do BISu. To bardzo udana wystawa.