11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 23.11.2003 Poznañ
King Bo-Wi EP


By³a to bardzo udana wystawa. Poznañ jest szczêœliwym miastem dla Kingusia. Tu rozpoczyna³ swoj¹ drogê wystawow¹ - zosta³ uznany za najlepszego m³odego kocurka wystawy i tu zakoñczy³. Zdoby³ tytu³ Europejskiego Czêpiona, oraz by³ najpiêkniejszym weteranem. Ostatni raz na ringu wystawowym pokaza³ siê maj¹c prawie 12 lat.