11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 30.04.2000 Katowice
King Bo-Wi - Ex1 CACE
Ariel Milas - Ex1 CACE


By³a to udana wystawa, Arielek dzieñ wczeœniej zakoñczy³ zmagania o tytu³ GRAND i rozpoczo³ boje o tytu³ Europa Champion.