11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 25.04.1999 Kraków
King Bo-Wi - Ex1 CACE nom BIS


Cieszê siê ¿e pojechaliœmy na tê wystawê Kinguœ zosta³ nominowany do bisu.