11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 07.03.1999 Praha
King Bo-Wi - Ex1 CAGCIB BIV
BEST OF VARIETY
Ariel Milas - CACIB


To by³a bardzo, bardzo udana wystawa. By³a to pierwsza zagraniczna wystawa - troszkê siê obawia³am, sama w poci¹gu z dwoma kotami. Ale by³o warto. Starszy Kinguœ otrzyma³ ocenê doskona³¹ pierwsz¹ nominacjê do bisu oraz tytu³ najlepszego w odmianach. Arielek równie¿ otrzyma³ ocenê doskona³¹ CACIB czym zakoñczy³ tytu³ INTERNATIONAL CHAMPION. Kinguœ t¹ wystaw¹ zakoñczy³ tytu³ GRAND INTERNATIONAL CHAMPION.