11 grudnia 2018
 
 


 
Œwiatowa wystawa FiFe 14-15.03.1998
WCS Poznañ 98 - FiFe World Cat Show
Ariel Milas - CACIB


By³a to bardzo, bardzo udana wystawa, Arielek zosta³ uznany za nalepszego kota niebieskiego wystawy. Wsród takiej iloœci wspania³ych kotów to prawdziwy zaszczyt (szkoda ¿e moja Pani nie wytrymowa³a odpowiednio mojego futerka, bo mog³em zajœæ dalej). Pani ¿a³owa³a ¿e nie zbra³a równie¿ Kingusia.