11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 12.02.1995 Warszawa
King Bo-Wi - Ex1 CAGCIB ohne


To bardzo udana wystawa, otrzyma³em ocenê doskona³¹ pierwsz¹ BEZ (bez ¿adnych w¹tpliwoœci).