11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 07.11.1993 £ódŸ
King Bo-Wi - V1 CAC nom BIS


To by³a bardzo udana wystawa.Kinguœ zosta³ nominowany do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy.Otrzyma³ ocenê doskona³¹ piersz¹ po raz trzeci w ten sposób mo¿e otrzymaæ tytu³ CHAMPIONA