11 grudnia 2018
 
 

MAGIC STAR BAGIRA*PL

Jestem jedynym kocim mê¿czyzn¹ w tym domu. Otacza mnie wianuszek przeœlicznych kotek. Na razie jednak nie w g³owie mi mi³ostki, wolê oddawaæ siê mêskim przyjemnoœciom: odkrywaniu nowych miejsc, poszukiwaniu ciekawych rozrywek oraz wylegiwaniu siê. Moje kocie damy nie darz¹ mnie na razie nale¿ytym szacunkiem. Ja jednak koncentrujê siê na podbijaniu serc domowników. Moja Galeria