11 grudnia 2018
 
 

KING BO-WI*PL

Jestem rudym prêgowanym klasycznie kocurem. Zachwyci³em sêdziów na niejednej wystawie. By³em nominowany do Bisu - wyboru najpiêkniejszego- na znakomitej wiêkszoœci wystaw w ktrórych uczestniczy³em. Jestem du¿y, masywny i majestatyczny, mam jednak charakter potulnego baranka. W stosunku do innych kotów zachowujê siê zgodnie z moim imieniem. Uwielbiam byæ w centrum zinteresowania ludzi. Zachêcony przez nich zawsze wskakujê na kolana i poddajê siê ich g³askaniu i zabiegom pielêgnacyjnym. Moja Galeria