11 grudnia 2018
 
 

Euzebio BAGIRA*PL

Od 17.10.2010 roku mieszkam w £odzi. Zaj¹³em miejsce mojego przyrodniego brata Magica który wyprowadzi³ siê do £owicza. Ca³kowicie zaw³adn¹³em sercem Marka, rozumiemy siê bez s³ów, mamy podobny gust i charakter. Moja Galeria