11 grudnia 2018
 
 

ARIEL MILAS*PL

Jestem wiecznym amantem. Niebieskim " mê¿czyzn¹" o migda³owych, rozmarzonych oczach, ci¹gle wypatruj¹cych na chêtn¹ "panienkê". Kocham towarzystwo ludzi i kotów p³ci ¿eñskiej. Ze swoimi opiekunami najchêtniej bym siê nie rozstawa³. Za mi³oœæ i opiekê odwdziêczam siê g³oœnym mruczeniem. Moja Galeria