10 grudnia 2018
 
 

UTA Z WARSZAWSKIEJ STARÓWKI*PL

Jestem przepiêkn¹ koteczk¹ w ciep³ych pastelowych kolorach. Mam ogromne migda³owe oczy. Niestety gdy by³am jeszcze ma³ym kociakiem podczas zabawy z rodzeñstwem dozna³am niewielkiego urazu oczka. Pozbawi³o mnie to mo¿liwoœci zdobywania tytu³ów i zaszczytów. Mam jednak kochaj¹cych w³aœcicieli, którzy nie bacz¹c na ten uszczerbek pokochali mnie i do³¹czyli do swojej hodowli. Obecnie moje dzieci nadrabiaj¹ to, co dla mnie by³o nieosi¹galne- podbijaj¹ serca sêdziów na wielu wystawach. Moja Galeria