10 grudnia 2018
 
 

MYSZA

By³am tu pierwsza !!! Wszyscy macie mnie s³uchaæ- to ja tu rz¹dzê !!! Jestem wielk¹ indywidualistk¹, ka¿dego traktujê z góry. K¹piele s¹ okazj¹ do zebrania siê wokó³ mnie ca³ej rodziny moich w³aœcicieli. Zawsze przy tej okazji sprawdzam, jak zareaguj¹ na moje zwinne ruchy i próby zamoczenia ca³ej ³azienki. Gdy wszyscy i wszystko jest ju¿ ca³kowicie mokre Pani zakrêca wodê i siêga po "warczacego potwora"...strasznie siê go bojê...muszê siê przed nim broniæ... Od zawasze jestem outsaiderk¹, na zdjêciu widaæ jak wita³am kolejnych cz³onków naszej kociej rodziny... Moja Galeria