10 grudnia 2018
 
 

KRAMKATTEN KISSES-OF-FIRE

Jestem energiczn¹ koteczk¹, uwielbiaj¹c¹ podró¿e, w koñcu przyjecha³am ze Szwecji. W domu wszyscy nazywaj¹ mnie Nelli i uwielbiaj¹ moje towarzystwo. Moja Galeria