10 grudnia 2018
 
 

HECA SEMMP*PL

Jestem mi³¹, cich¹, spokojn¹ i nieco nieœmia³¹ koteczk¹. Swoim urokiem zdobywam uznanie nie tylko w domowym zaciszu. Zaczê³am ju¿ bywaæ na wystawach i choæ t³um mnie zawstydza, staram siê wygl¹daæ jak najlepiej. Nie uchodzi to uwadze sêdziów i innych osób. Moja Galeria