10 grudnia 2018
 
 

PATAJA FLEUR *PL

Jestem mi³¹, urocz¹ koteczk¹.Urodzi³am siê w przyjaznym i ciep³ym domu w Grodzisku Mazowieckim sk¹d przyby³am do nowej, kochaj¹cej rodziny w £odzi.Uwielbiam dawaæ radoœæ moim opiekunom. Moja Galeria