10 grudnia 2018
 
 

ESSI ALGARA*PL

To we mnie zakocha³a siê moja Pani, gdy ujrza³a mnie po raz pierwszy. Odwdziêczam siê jej moj¹ mi³oœci¹. Zawsze na ni¹ czekam, cieszê siê za ka¿dym razem gdy wraca do domu. Nawet z pierwszym porodem czeka³am a¿ wróci z pracy. Staram siê zawsze byæ blisko niej. Moja Galeria