10 grudnia 2018
 
 

EFI SEMMP*PL

Jestem bardzo nieœmia³¹ koteczk¹. Zwiedzam wszelkie mo¿liwe zakamarki najczêœciej gdy ktoœ obcy chce mnie pog³askaæ. Niechêtnie siê pokazujê choæ wszyscy mówi¹ ¿e mam przepiêkne oczy. Moja Galeria